Show only...

Beginning with

Miscellaneous

Central government

Local and regional

Education

Environment

Health

Media and culture

Military and security services

Emergency services and the courts

Transport

Are we missing a public authority?.

List of all authorities (CSV)

Public authorities

Found 38 public bodies agencije

Agencija za akreditaciju i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite RS Also called ASKVA.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Also called FBA.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za bankarstvo RS Also called ABRS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine Also called ADS.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za državnu službu Federacije BiH Also called ADSFBIH.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za državnu upravu RS Also called ADURS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH Also called IDDEEA.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za informaciono društvo RS Also called AIDRS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za izdavanje garancija Also called IGA.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za javne nabavke BiH 2 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Also called AKAZ.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Also called ALM.
3 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za lokalni razvoj Also called ALRRS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za nadzor nad tržištem BiH Also called ANNT.
2 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za osigurane RS Also called AZORS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za osiguranje depozita BiH Also called AOD.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za osiguranje u BiH Also called AZO.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine Also called RAP.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH Also called APOSO.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Also called APF.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj 0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za promociju stranih investicija Also called FIPA.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Also called APSUPRS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Also called ARZ.
8 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Also called ASR.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS Also called RARS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Also called HEA.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Also called FSA.
1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za statistiku BiH Also called BHAS.
6 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za šume Also called AZSRS.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu 0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Save 1 request made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice 0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Also called AZLP.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Arhiv Bosne i Hercegovine 1 request made.
Added on 15 December 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju Also called KAPBPK.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Kantonalna agencija za privatizaciju TK Also called KAPTK.
0 requests made.
Added on 15 December 2011.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Also called RAK.
2 requests made.
Added on 15 December 2011.

Can't find the one you want?