Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Camila Kolasinac molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Informacije o poticajima za poljoprivredu

Camila Kolasinac je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK

Ovaj zahtjev ima nepoznat status. Čekamo na vas Camila Kolasinac za čitati a recent response i ažurirajte status.

Od strane: Camila Kolasinac

12 april 2012

Za: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK

Poštovani,

željela bih dobiti više informacija o načinu apliciranja za
nepovratna sredstva(subvencije ili sl.) za razvoj poljoprivrede na
seoskim domaćinstvima, te o razvoju, registraciji i mogućnostima
malih seoskih poljoprivrednih gazdinstava.
Unaprijed zahvaljujem

s poštovanjem,

Camila Kolasinac

Spojite sa ovim

Od strane: =?ISO-8859-2?Q?Ministarstvo_P=A9V_HN=AE=2FK?=
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK

13 april 2012

 ÆAMILA KOLASINAC

 

Po¹tovana,

Vezano za Va¹ za  upit o naèinu apliciranja za nepovratna sredstva za
razvoj poljoprivrede na seoskim domaæinstvima, te o razvoju, registraciji
i moguænostima malih seoskih poljoprivrednih gazdinstava, upuæujemo Vas
kako je isto definirano zakonima i provedbenim  propisima iz ove oblasti,
objavljenim u slu¾benim glasilima.

Tako su u poglavlju II. Zakona o poljoprivredi F BiH („Slu¾bene novine“,
broj: 88/07, 4/10) definirani ciljevi i mjere poljoprivredne politike,
koji obuhvaæaju i mjere novèanih potpora u poljoprivredi. Istim je 
zakonom definiran i pojam obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kao
osnovni oblik organiziranja u poljoprivredi. Sukladno spomenutom Zakonu
upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava obvezan je za obiteljska
gospodarstva koja,izmeðu ostalog, podnose zahtjeve za novèane potpore i
druge oblike potpore u poljoprivredi. Postupak registracije razraðen je
provedbenim propisima. Dakle, pravna osnova za upis je: Odluka o
harmoniziranim registrima poljoprivrednih  gospodarstava i harmoniziranim
registrima klijenata u BiH („Slu¾beni glasnik BiH“, broj: 85/07), Zakon o
poljoprivredi u F BiH („Slu¾bene novine“, broj: 88/07, 4/10), Pravilnik o
upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG)  i registar klijenata
(RK) („Slu¾bene novine“, broj: 42/08).

Zakonom o novèanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Slu¾bene
novine F BiH“, broj: 42/10) propisane su mjere novèanih potpora u
poljoprivredi i ruralnom razvoju na razini Federacije.

Novèane se potpore realiziraju na temelju spomenutog zakona, Programa
potpora i provedbenih propisa za svaki pojedini model potpore kojim se
propisuju bli¾i uvjeti i naèin realizacije.

 

Od strane Vlade  F BiH za 2012. godinu, u narednom razdoblju oèekujemo
usvajanje i objavu Programa novèanih potpora u poljoprivredi i ruralnom
razvoju.

 

Proizvoðaèi s podruèja Hercegovaèko – neretvanske ¾upanije, s konkretnim
upitima vezano za federalne novèane potpore, moæi æe se informirati u ovom
Ministarstvu putem tel. br.:  036/ 445 – 900 (centrala).

 

 

MINISTARSTVO POLJPRIVREDE

©UMARSTVA I VODOPRIVREDE HN®

 

 

 

 

 

 

 

Dana 12. travnja 2012. 09:24 Camila Kolasinac
<[1][FOI #37 email]> je napisao/la:

    Za: Ministarstvo poljoprivrede ¹umarstva i vodoprivrede HNK

    Po¹tovani,

    ¾eljela bih dobiti vi¹e informacija o naèinu apliciranja za
    nepovratna sredstva(subvencije ili sl.) za razvoj poljoprivrede na
    seoskim domaæinstvima, te o razvoju, registraciji i moguænostima
    malih seoskih poljoprivrednih gazdinstava.
    Unaprijed zahvaljujem

    s po¹tovanjem,

    Camila Kolasinac

    -------------------------------------------------------------------

    Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoæ graðanima pri
    ostavarivanju
    prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
    Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
    slobodnog pristupanja informacijama
    odgovorite graðanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
    zahtjevi poslani putem ovog portala izra¾avaju mi¹ljenja graðana/ki
    koji koriste ovaj servis i na¹a organizacija ne snosi odgovornost
    za moguæe zloupotrebe portala.
    Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [2][FOI #37 email]

    Da li je [3][Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK request email] pogre¹na adresa za slanje
    zahtjeva za slobodan pristup informacijama prema instituciji:
    Ministarstvo poljoprivrede ¹umarstva i vodoprivrede HNK? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj formular:
    [4]http://pravodaznam.ba/bs/help/contact

    Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na va¹u poruku æe biti
    javan i objavljen na na¹em portalu. Proèitajte na¹u copyright
    politiku:
    [5]http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

    Ukoliko ste Vi kao osoba zadu¾ena za slobodan pristup informacijama
    u va¹oj instituciji zadovoljni stranicom [6]pravodaznam.ba zamolite
    va¹eg web administratora da na va¹oj stranici ponudi link na na¹
    portal. Hvala!

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK request email]
4. http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
5. http://pravodaznam.ba/bs/help/officers
6. http://pravodaznam.ba/

Spojite sa ovim

Ne znamo da li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev sadrži informacije ili ne – »ako ste Camila Kolasinac molimo prijavite se i obavijestite ostale korisnike.

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za korisnika: Camila Kolasinac
Opcije za:Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK