Prati ovaj zahtjev

1 osoba prati ovaj zahtjev

Slični zahtjevi

Više sličnih zahtjeva

Za vlasnike komercijalnih informacija objavljenih na ovom sajtu od strane institucija?

info samo

mladen bosnjak je podnio/la ovaj zahtjev za slobodan pristup informacijama za Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, odgovor od institucije: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose je trebao stići do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva urgenciju.

Od strane: mladen bosnjak

20 decembar 2012

Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose

Poštovani,

s poštovanjem,

mladen bosnja
ako je moj djed koristio uzurpaciju 50 godina i vise cak a kasnije
je ista presla na moje striceve.mnogi su umrli,djeca im odselila
daleko kako mogu istu pripisati na svoje ime .svi se slazu da to
uradimo ali dali mogu bez njihovog prisustva da ucinim nesto po
pitanju prevoda zemlje i sto uopce trebam---hvala

Spojite sa ovim

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose

21 decembar 2012

Po¹tovani
Alma Buriæ-Ba¹iæ radi na poziciji slu¾benik za etiku i informisanje,
odnosno pored poslova SLU®BENIKA ZA ETIKU OBAVLJA I POSLOVE SLU®BENIKA ZA
INFORMISANJE PO O SNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH.
 Zahtjevi za pristup informacijama u organima uprave i institucijama Brèko
distrikta BiH mogu se podnositi putem Slu¾benika za etiku i informisanje
ili direktno organu uprave za koji podnosilac zahtjeva smatra da raspola¾e
informacijom. o èemu organ uprave obavje¹tava slu¾benika za informisanje.
Mail adresa [Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose request email] nije pogre¹na adresa za slanje
zahtjeva prema organima uprave.
S po¹tovanjem
Alma Buriæ-Ba¹iæ

From:        mladen bosnjak <[FOI #61 email]>
To:        FOI requests at Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko
pravne odnose <[Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose request email]>
Date:        20.12.2012 14:17
Subject:        Zakon o slobodnom pristupu informacijama - info samo

--------------------------------------------------------------------------

     Za: Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose
   
    Po¹tovani,
   
    s po¹tovanjem,
   
    mladen bosnja
    ako je moj djed koristio uzurpaciju 50 godina i vise cak a kasnije
    je ista presla na moje striceve.mnogi su umrli,djeca im odselila
    daleko kako mogu istu pripisati na svoje ime .svi se slazu da to
    uradimo ali dali mogu bez njihovog prisustva da ucinim nesto po
    pitanju prevoda zemlje i sto uopce trebam---hvala
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    Ovaj zahtjev je poslan putem portala za pomoæ graðanima pri
    ostavarivanju
    prava na slobodan pristup informacijama - PravoDaZnam.ba
    Molimo Vas da u ime dobre prakse i pojednostavljenja procesa
    slobodnog pristupanja informacijama
    odgovorite graðanima koji Vam se obrate putem ovog portala.Svi
    zahtjevi poslani putem ovog portala izra¾avaju mi¹ljenja graðana/ki
    koji koriste ovaj servis i na¹a organizacija ne snosi odgovornost
    za moguæe zloupotrebe portala.
    Molimo Vas da koristite ovu e-mail adresu za odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [FOI #61 email]
   
    Da li je [Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose request email] pogre¹na adresa za slanje
    zahtjeva za slobodan pristup informacijama prema instituciji:
    Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose? Ako
    da, molimo kontaktirajte nas koristeæi ovaj formular:
    [1]http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
   
    Napomena: Ova poruka kao i svaki odgovor na va¹u poruku æe biti
    javan i objavljen na na¹em portalu. Proèitajte na¹u copyright
    politiku:
    [2]http://pravodaznam.ba/bs/help/officers
   
    Ukoliko ste Vi kao osoba zadu¾ena za slobodan pristup informacijama
    u va¹oj instituciji zadovoljni stranicom pravodaznam.ba zamolite
    va¹eg web administratora da na va¹oj stranici ponudi link na na¹
    portal. Hvala!
   
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://pravodaznam.ba/bs/help/contact
2. http://pravodaznam.ba/bs/help/officers

Spojite sa ovim

Dodatne opcije i mogućnosti:

Svi korisnici:
Opcije za:Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose